Základní informace o ČAA

Česká asociace aikidó - ČAA (Aikikai of the Czech Republic) je sdružením občanů ve smyslu zákona č.83 Sb z 27.3.1990. Byla založena 11.12.1993 a registrována MV ČR. Sídlo organizace je v Praze a působnost po celé České republice.

Adresa : ČAA, P.O.Box 553, 111 21 Praha 1 nebo

               Kodym Miroslav,  Boleslavova 10/793, 140 00 Praha 4

Kontaktní telefon, fax, záznamník : +420 2 41401121, GSM: +420 603 221694

Internet :www.aikikai.cz

E-mail :  kodym@aikikai.cz

ČAA je nepolitickou kulturní organizací, která sdružuje zájemce o cvičení aikidó. Jejím členem se může každý občan České republiky, který není členem jiné organizace aikidó v ČR. Členové ČAA se za účelem praktikování aikidó sdružují v klubech ČAA. V současnosti, t.j. k začátku roku 2016, členská základna ČAA čítá okolo 500 členů ČAA sdružených v 35 klubech ČAA. ČAA je uznána Aikido World Headquarters (Hombu Dojo, Tokio) od r. 1994 a jako jediná organizace aikidó v ČR je oficiálním členem Mezinárodní federace aikidó (IAF).

Nejvyšším orgánem ve struktuře ČAA je Valné shromáždění vedoucích klubů ČAA, které se schází se 1x ročně. V mezidobí mezi VS je nejvyšším orgánem ČAA voleným na jeden rok Rada ČAA, t.č. pracuje ve složení :

Nejvyšším orgánem v technické oblasti aikidó je Technická komise ČAA (TK ČAA), která je v rámci ČAA odpovědná za organizaci Národních a Regionálních stáží, didaktický a zkouškový systém,  rozvoj Šidošakai s kompetencí učitelů a zkušebních komisařů aj.

Od založení TK ČAA do konce roku 2002 stál v jejím čele japonský šihan Masatomi Ikeda (7.dan Aikikai) usídlený ve Švýcarsku. Ve spolupráci s Aikikai Foundation – Aikido World Headquarters – Hombu Dojo  (Tokyo, Japan) byl ustanoven jako Technický ředitel ČAA (TŘ ČAA) pověřený odpovědností za všechny technické aspekty aikidó.  V jeho výhradní kompetenci bylo i skládání mezinárodně platných zkoušek na stupně dan Aikikai v rámci v té době platných Stanov Aikikai.  Nečekaně, a k lítosti všech studentů i organizací, se kterými spolupracoval, byl ze zdravotních důvodů nucen přerušit svou činnost a k 1. lednu 2003 rezignovat ze svých funkcí. Veškeré pravomoci TŘ ČAA převzala Technická komise ČAA.

Technická komise ČAA pracuje od konce r. 2015 ve složení:


V rámci ČAA působí nositelé mezinárodně respektovaných stupňů dan Aikikai : 1x 6. dan , 2x 5.dan, 9x 4. dan, téměř 20x 3. dan a přes 20x 2. dan, kteří tvoří Šidóšakai ČAA, tj. skupinu českých učitelů, a jsou nositeli titulů Fukušidóin ČAA (2. a 3. dan) a Šidóin ČAA (4. a vyšší dan). Všichni nositelé stupňů dan Aikikai tvoří skupinu Júdanša ČAA, která v současnosti čítá přes 150 osob.

Podle pravidel mezinárodního systému Aikikai se v ČAA nosí hakama, na rozdíl od dalších organizací aikidó v ČR, až od stupně dan. ČAA neuznává systém tzv.”národních stupňů” a zkoušky na stupně dan Aikikai, které mají mezinárodní platnost, se do roku 2001 skládaly výhradně u Technického ředitele ČAA. Po odstoupení šihana Masatomi Ikedy se od roku 2002 skládají se souhlasem Hombu Dojo a podle nově platných Stanov Aikikai Foundation před Zkušební komisí ČAA (ZK ČAA). V kompetenci zkušebních komisařů – členů Šidóšakai ČAA jsou zkoušky na stupně kyu.

Zkušební komise ČAA (ZK ČAA) zkouší na stupně dan Aikikai ve složení:

ČAA organizovala každoročně v letech 1995 - 2001 celkem sedm Letních škol aikidó (LŠ ČAA) v Českých Budějovicích a Zimní školy (ZŠ ČAA) v Praze pod vedením šihana Masatomi Ikedy. Od roku 2002 převzal jejich vedení sensei Daniel Vetter, dlouholetý šihanův žák a asistent, který je v současnosti i ředitelem TK ČAA.  V několika posledních letech s ním na ZŠ ČAA spolupracoval další šihanův asistent sensei Michele Quaranta (6. dan Aikikai, TŘ SAA) a na LŠ ČAA, která se z Českých Budějovic přesunula v roce 2010 do Soběslavy, s ním spolupracuje Miroslav Kodym (6.dan Aikikai) . ČAA dále organizuje pod vedením senseie D.Vettera několikrát ročně víkendové Národní stáže (NS ČAA) po celé republice a jednou ročně stáž Šidóšakai & Júdanša ČAA určenou pro skupinu učitelů ČAA a nositele stupňů dan Aikikai. Pod vedením dalších zahraničních učitelů, nositelů stupně 6. dan Aikikai ze švýcarské organizace ACSA organizuje ČAA několikrát do roka víkendové Stáže zahraničních učitelů (SZU ČAA) v Praze a jednou ročně víkendové stáže japonských šihanů Katsuaki Asaie (8.dan Aikikai Německo, od roku 2007 dodnes) a Yoji Fujimota (7.dan Aikikai Itálie, v letech 2005-9). Čeští učitelé ČAA od stupně 3.-6. dan Aikikai vedou Regionální stáže ČAA (RS ČAA) v klubech ČAA po celé republice  .