Novelizované Mezinárodní stanovy IAF (Aikidó 2000/6)

Novelizované Mezinárodní stanovy

Aikido World Headquarters – Aikikai

 

V prosinci roku 2000 mezinárodní oddělení Honbu dódžó rozeslalo členským zemím Aikikai upravené znění Mezinárodních stanov Aikido World Headquarters. Tyto mezinárodní předpisy byly poprvé formulovány v roce 1980 s cílem usměrňovat propagaci a rozvoj aikidó na celém světě. Organizace aikidó získávají oficiální uznání Honbu dódžó právě na základě zásad uvedených v těchto Mezinárodních stanovách.

Poslední novela, která vstoupila v platnost 1. října 2000, upravila zejména zásady uznávání organizací aikidó ze strany Honbu dódžó. Až dosud platilo, že uznání může získat pouze jediná organizace v dané zemi. S ohledem na dynamický rozvoj aikidó v mnoha zemích v průběhu posledních dvaceti let bylo rozhodnuto, že oficiální uznání může v jedné zemi získat více organizací.

Podle čl. 2 novelizovaných Stanov může organizace, kterou uzná Honbu dódžó, zkoušet své členy na technické stupně kjú/dan, pokud si k tomuto účelu ustanoví z kvalifikovaných členů odpovídající výbor (čl. 2.3). V takovém případě se toto oprávnění vztahuje na celou organizaci a nikoliv na její jednotlivé členy. Pokud člen zkušebního výboru organizaci opustí, není již dále oprávněn zkoušky provádět. Podmínky k získání uznání Honbu dódžó jsou stanoveny v čl. 2.1. Uznání neznamená pro organizaci, že se stává představitelem nebo členem Honbu dódžó. Jakákoliv organizace aikidó na světě je právně a organizačně nezávislá na Honbu dódžó. Uznání rovněž nezaručuje jedinečné postavení v propagaci aikidó v dané zemi a nemá žádné politické souvislosti. Za účelem výuky a udělování technických stupňů aikidó existuje pouze vertikální vztah mezi každou organizací aikidó a Honbu dódžó.

Uznání Honbu dódžó je jednou z nezbytných podmínek pro vstup do Mezinárodní federace aikidó (IAF). Nicméně to neznamená, že organizace aikidó, která uznání obdrží, se automaticky stává členem IAF. Honbu Aikido World Headquarters a IAF jsou dvě navzájem se podporující oddělené instituce s různými vlastními předpisy, pravidly atd.

(Převzato a upraveno z doprovodného dopisu ze 4. 12. 2000)

Aikikai Founadation – Aikikai World Headquaters

Mezinárodní stanovy

Vydány 10. 5. 1980, 1. novela 1. 12. 1988, 2. novela 1. 10. 2000

Kapitola 1: Obecné zásady

Článek 1: CÍL

1. Aikikai Foundation – Aikido World Headquarters tímto vydává své Mezinárodní stanovy s cílem šířit aikidó v zemích po celém světě v hladce fungujícím systému.

2. Pro Aikikai Foundation – Aikido World Headquarters je dále používán pojem Honbu.

Kapitola 2: Uznání Honbu dódžó organizaci aikidó v dané zemi

Článek 2: UZNÁNÍ HONBU

1. Honbu udělí uznání organizaci aikidó, pokud dojde k názoru, že tato organizace vyhovuje dále uvedeným podmínkám. Pokud existují více než jedna organizace aikidó v dané zemi, což Honbu připouští jako vhodné, může být uznání Honbu uděleno všem těmto organizacím.

(1) Příslušná organizace aikidó byla založena legálně a od svého založení má za sebou více než pět let skutečné aikidistické činnosti.

(2) Příslušná organizace aikidó má více než jedno členské dódžó přístupné veřejnosti a svou činnost vykonává po celý rok.

(3) Vedoucí organizace nebo vedoucí instruktorů aikidó v příslušné organizaci (dále jen pověřená osoba) je nositelem čtvrtého nebo vyššího danu aikidó. Pověřená osoba má trvalé bydliště v zemi této organizace.

(4) Dotyčná organizace aikidó má více než jednoho nositele druhého nebo vyššího danu aikidó, kteří pomáhají pověřené osobě v založení výborů pro výuku a zkoušky na technické stupně dan/kjú.

(5) Dotyčná organizace aikidó si ustanovila vedení, stanovy a řídící výbor.

(6) Udělení uznání Honbu dódžó příslušné organizaci aikidó nezpůsobí v zemi této organizace žádný zmatek nebo problém.

2. Organizace aikidó, která obdrží uznání Honbu, bude reprezentovat svou zemi při mezinárodních aikidistických akcích. Pokud v zemi existují více než jedna organizace aikidó s uznáním Honbu, měly by tyto organizace v případě potřeby koordinovat své činnosti a vzájemně spolupracovat při domácích i mezinárodních aikidistických akcích přátelským a vhodným způsobem v duchu zavedeném do aikidó jeho zakladatelem.

3. Je žádoucí, aby organizace aikidó s uznáním Honbu vykonávaly následující činnosti. Rozsah možných aktivit závisí na hodnotě stupně dan pověřené osoby.

(1) Udělování stupňů kjú (viz čl. 14)

(2) Zkoušky na stupně dan (viz čl. 9.1)

(3) Žádosti o registraci stupňů dan (viz čl. 8)

(4) Žádosti o zkoušky na stupně dan (viz čl. 9.1)

(5) Žádosti o doporučení na stupně dan (viz čl. 9.2)

(6) Certifikace učitelů (viz čl. 17)

(7) Získávání pomoci z Honbu

(8) Společné aktivity s Honbu v oblasti aikidó

4. Těm organizacím aikidó, které podle čl. 2.1 nezískají uznání Honbu, protože nevyhovují podmínkám Honbu pro jejich uznání, poskytne Honbu, pokud to bude považovat za potřebné, pomoc při rozvoji organizace a návod, který jim umožní splnit podmínky pro uznání. Záležitosti týkající se stupňů dan podléhají ustanovením článku 6.1. V tomto případě uznání Honbu podléhá ustanovení článku 2.4 a zkoušky na stupně dan provede Honbu nebo osoba, kterou tím Honbu pověří.

Článek 3: VYDÁVÁNÍ CERTIFIKÁTU

Organizaci, která získá uznání Honbu, vystaví zavedeným postupem Honbu Certifikát o uznání.

Článek 4: ZÁLEŽITOSTI, KTERÉ JE TŘEBA DODRŽOVAT

1. Organizace aikidó, která získá uznání Honbu, musí ctít tyto zásady:

(1) Organizace aikidó s uznáním Honbu musí respektovat a dodržovat ducha aikidó stanoveného jeho zakladatelem Moriheiem Uešibou a základní zásady Honbu týkající se šíření aikidó.

(2) Stupně dan schvaluje dóšu aikidó. Organizace aikidó, která obdrží uznání Honbu, si musí vážit toho, že stupně dan schvaluje dóšu. Členové takové organizace musí získat stupně dan se schválením dóšu bez ohledu na situaci, jak jsou udělovány státem nebo vládou národní stupně dan v souladu s národní legislativou nebo z jiných důvodů.

(3) Organizace aikidó, která získá uznání Honbu, musí pro výukový systém a zkušební strukturu k udělování stupňů dan a kjú založit Komise pro výuku a zkoušky dan/kjú.

(4) Organizace aikidó s uznáním Honbu musí udržovat těsný kontakt s Honbu, spolupracovat s ním a rovněž s jeho učitelem/učiteli, které vyslalo Honbu a kteří pobývají v zemi této organizace. Rovněž musí s Honbu spolupracovat při přijetí učitele/učitelů vyslaných Honbu na kratší období.

(5) Organizace aikidó s uznáním Honbu musí přiměřeně udržovat kontakt a spolupracovat s dalšími organizacemi aikidó ve své zemi, a tím prohlubovat přátelské vztahy. Rovněž se doporučuje, aby nad těmito organizacemi aikidó byla ustavena jedna zastřešující organizace.

(6) Organizace aikidó s uznáním Honbu se vedle bodů uvedených výše řídí ustanoveními těchto Stanov.

2. Organizace aikidó s uznáním Honbu musí Honbu předložit písemnou dohodu zahrnující uvedené body (1 až 6) čl. 4.1.

Článek 5: ZRUŠENÍ UZNÁNÍ HONBU

V případě, kdy organizace s uznáním Honbu poruší ustanovení těchto Stanov a způsobí Honbu vážné překážky v šíření aikidó, Honbu bude jak ústně, tak písemně naléhat na dodržování pravidel daných těmito Stanovami. Pokud organizace neprojeví snahu tak učinit, její uznání Honbu může být zrušeno. Oprávnění této organizace aikidó (kapitola 4) přestane existovat.

Kapitola 3: Technické stupně dan a kjú

Článek 6: STUPNĚ DAN

1. Stupně dan se udělují cvičencům, kteří patří do organizace aikidó s uznáním Honbu, v závislosti na jejich celkových schopnostech, výkonech nebo výsledcích.

2. Stupně dan se udělují od prvního po osmý dan.

Článek 7: SCHVALOVÁNÍ

Stupně dan schvaluje dóšu aikidó.

Článek 8: ŽÁDOST A REGISTRACE

1. O stupně dan se musí v každém případě požádat u Honbu.

2. Stupně dan jsou platné až po jejich registraci v Honbu.

Článek 9: OPRÁVNĚNÍ PROVÁDĚT ZKOUŠKY A PŘEDKLÁDAT DOPORUČENÍ

1. Organizace aikidó s uznáním Honbu, kdy pověřená osoba je nositelem šestého nebo vyššího danu, může provádět zkoušky od prvního po čtvrtý dan. Když je pověřená osoba nositelem čtvrtého nebo pátého danu, může provádět zkoušky od prvního po třetí dan. Pro případ zkoušky na čtvrtý dan musí být požádáno Honbu a zkoušky povede Honbu nebo jím pověřená osoba.

2. Pokud se týká pátého a šestého danu, rozhoduje Honbu. Ale když pověřená osoba organizace aikidó s uznáním Honbu je nositelem šestého danu, může být Honbu předložena žádost o doporučení až do pátého danu. Je-li pověřená osoba nositelem sedmého danu, může být předkládána žádost o doporučení až do šestého danu.

3. Diskuse ohledně sedmého nebo vyššího danu se vyřizují jednotlivě.

Článek 10: METODIKA ZKOUŠENÍ

Metodika zkoušení na stupně dan je založena na Zkušebních předpisech Honbu. Je-li pro to důvod, povolují se některé změny.

Článek 11: PŘIJETÍ DO HONBU

Všichni cvičenci aikidó se musí stát členy Honbu při registraci 1. stupně dan, nebo dříve.

Článek 12: CERTIFIKÁTY O STUPNÍCH DAN

1. Certifikáty o stupních dan se vydávají standardním postupem, pokud je podána žádost o jejich registraci.

2. Certifikáty o stupních dan jsou psány japonsky.

Článek 13: MEZINÁRODNÍ CERTIFIKÁT PRO JÚDANŠA

1. Júdanša musí vlastnit mezinárodní certifikát pro júdanša vydaný Honbu.

2. Mezinárodní certifikáty pro júdanša jsou rozesílány současně s certifikáty o stupních dan.

Článek 14: STUPNĚ KJÚ

Pokud se týká stupňů kjú, smí organizace aikidó s uznáním Honbu provádět zkoušky a vydávat osvědčení o stupních kjú.

Kapitola 4: Způsobilost učitelů

Článek 15: ZPŮSOBILOST UČITELŮ

1. U organizací aikidó s uznáním Honbu se rozlišují tyto způsobilosti učitelů:

(1) šihan

(2) šidóin

(3) fukušidóin

2. Doklady o způsobilosti učitelů jsou psány japonsky.

Článek 16: ŠIHAN

1. Honbu zkouší a jmenuje šihana z těch nositelů šestých a vyšších danů, kteří jsou zdatní ve cvičení a výuce.

2. Vybraná osoba získává od Honbu osvědčení o svém jmenování.

Článek 17: ŠIDÓIN A FUKUŠIDÓIN

1. Organizace aikidó s uznáním Honbu musí mít systém, kterým kvalifikuje titul šidóin a fukušidóin.

(1) šidóin jsou nositelé čtvrtého a vyšších danů

(2) fukušidóin jsou nositelé druhého a třetího danu

2. Organizace aikidó s uznáním Honbu může pro šidóiny a fukušidóiny vydávat jmenovací certifikáty.

3. Organizace aikidó s uznáním Honbu musí Honbu informovat o tom, kdo a s jakým stupněm byl jmenován šidóinem nebo fukušidóinem.

Kapitola 5: Doplňující pravidla

Článek 18: KOMISE PRO VÝUKU A ZKOUŠKY DAN/KJÚ

Organizace aikidó s uznáním Honbu musí v souladu s článkem 4.3. informovat Honbu o zřízení Komisí pro výuku a zkoušky na stupně dan/kjú.

Článek 19: ZKOUŠKY NA STUPNĚ DAN

Pokud organizace aikidó s uznáním Honbu provádí v souladu s článkem 9.1 zkoušky na stupně dan a z nějaké příčiny vzniknou problémy, musí požádat o pokyny Honbu.

Další pravidla

1. Status těch organizací aikidó, které byly považovány za organizace aikidó s uznáním Honbu před tímto dodatkem Stanov, nebude dotčen.

2. Tyto Stanovy jsou platné od data dodatku, tj. od 1. října 2000.

Přeložila Milena Rydlová

Poznámka redakce: Závažný a zcela aktuální materiál navazuje na “politické” články dr. P. Goldsburyho z předchozích čísel Aikidó a vhodně doplňuje i část článku delegáta ČAA na 8. Kongresu IAF.