O čaa

Česká asociace aikidó

Česká asociace aikidó – ČAA (Aikikai of the Czech Republic) je sdružením občanů ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Byla založena 11. 12. 1993 a registrována MV ČR. Sídlo organizace je v Praze a působnost po celé České republice. ČAA je nepolitickou kulturní organizací, která sdružuje zájemce o cvičení aikidó. Jejím členem se může každý občan České republiky, který není členem jiné organizace aikidó v ČR. Členové ČAA se za účelem praktikování aikidó sdružují v klubech ČAA. V současnosti, t.j. ke konci roku 2017, členská základna ČAA čítá přes 500 členů sdružených v 30 klubech. ČAA je oficiálním členem Mezinárodní federace aikidó (IAF) a Evropské federace aikidó (EAF). Nejvyšším orgánem ve struktuře ČAA je Valné shromáždění (VS) vedoucích klubů ČAA, které se schází se jednou ročně. V mezidobí mezi VS je nejvyšším orgánem Rada ČAA, t. č. pracuje ve složení:
 • prezident – Pavel Skalický,
 • viceprezident – Miroslav Kodym,
 • pokladník – Jan Materna,
 • sekretář – Pavel Rochla,
 • člen – Tomáš Dubovský.
Nejvyšším orgánem v technické oblasti aikidó je Technická komise ČAA (TK ČAA), která je v rámci ČAA odpovědná za organizaci Národních a Regionálních stáží, didaktický a zkouškový systém,  rozvoj Šidóšakai s kompetencí učitelů a zkušebních komisařů aj. Od založení TK ČAA do konce roku 2002 stál v jejím čele japonský šihan Masatomi Ikeda (7. dan Aikikai) usídlený ve Švýcarsku. Ve spolupráci s Aikikai Foundation – Aikido World Headquarters – Hombu Dojo  (Tokyo, Japan) byl ustanoven jako Technický ředitel ČAA (TŘ ČAA) pověřený odpovědností za všechny technické aspekty aikidó.  V jeho výhradní kompetenci bylo i skládání mezinárodně platných zkoušek na stupně dan Aikikai v rámci v té době platných Stanov Aikikai.  Nečekaně, a k lítosti všech studentů i organizací, se kterými spolupracoval, byl ze zdravotních důvodů nucen přerušit svou činnost a k 1. lednu 2003 rezignovat ze svých funkcí. Veškeré pravomoci TŘ ČAA převzala Technická komise ČAA. Technická komise ČAA pracovala od 1. ledna 2003 jako tříčlenná. Od VS ČAA 2011 byla rozšířena, včetně členů s hlasem poradním:
 • ředitel TK ČAA – Daniel Vetter (7. dan Aikikai)
 • sekretář TK ČAA – Miroslav Kodym (6. dan Aikikai)
 • člen TK ČAA – Tomáš Šalamoun (4. dan Aikikai)
 • člen TK ČAA – Libor Šimek (4. dan Aikikai)
 • člen TK ČAA – Aleš Hruška (4. dan Aikikai)
V rámci ČAA působí nositelé mezinárodně respektovaných stupňů dan Aikikai : 1x 6. dan, 2x 5. dan, 10x 4. dan, více než 20x 3. dan a přes 30x 2. dan, kteří tvoří Šidóšakai ČAA, tj. skupinu českých učitelů, a jsou nositeli titulů Fukušidóin ČAA (2. a 3. dan) a Šidóin ČAA (4. a vyšší dan). Všichni nositelé stupňů dan Aikikai tvoří skupinu Júdanša ČAA, která v současnosti čítá přes 150 osob. Podle pravidel mezinárodního systému Aikikai se v ČAA nosí hakama, na rozdíl od dalších organizací aikidó v ČR, až od stupně dan. ČAA neuznává systém tzv.”národních stupňů” a zkoušky na stupně dan Aikikai, které mají mezinárodní platnost, se do roku 2001 skládaly výhradně u Technického ředitele ČAA. Po odstoupení šihana Masatomi Ikedy se od roku 2002 skládají se souhlasem Hombu Dojo a podle nově platných Stanov Aikikai Foundation před Zkušební komisí ČAA (ZK ČAA). V kompetenci zkušebních komisařů – členů Šidóšakai ČAA jsou zkoušky na stupně kyu. Zkušební komise ČAA (ZK ČAA) zkouší na stupně dan Aikikai ve složení:
 • vedoucí – Daniel Vetter (7. dan Aikikai),
 • asistent  & „person in charge“ – Miroslav Kodym (6. dan Aikikai).
ČAA organizovala každoročně v letech 1995 – 2001 celkem sedm Letních škol aikidó (LŠ ČAA) v Českých Budějovicích a Zimní školy (ZŠ ČAA) v Praze pod vedením šihana Masatomi Ikedy. Od roku 2002 převzal jejich vedení sensei Daniel Vetter, dlouholetý šihanův žák a asistent, který je v současnosti i ředitelem TK ČAA.  V posledních letech s ním na ZŠ ČAA spolupracoval další šihanův asistent sensei Michele Quaranta (7. dan Aikikai, TŘ SAA). Na LŠ ČAA, která se v roce 2010 přesunula z Českých Budějovic do Soběslavi a poté v roce 2016 do Karlových Varů, s ním spolupracuje Miroslav Kodym (6.dan Aikikai). ČAA dále organizuje pod vedením senseie Daniela Vettera několikrát ročně víkendové Národní stáže (NS ČAA) po celé republice a jednou ročně stáž Šidóšakai & Júdanša ČAA určenou pro skupinu učitelů ČAA a nositele stupňů dan Aikikai. Pod vedením dalších zahraničních učitelů, nositelů stupně 7. dan Aikikai ze švýcarské organizace ACSA organizuje ČAA několikrát do roka víkendové Stáže zahraničních učitelů (SZU ČAA) v Praze a jednou ročně víkendovou stáž japonského šihana Katsuaki Asaie (8.dan Aikikai Německo, od roku 2007 dodnes). Čeští učitelé ČAA od stupně 3. – 6. dan Aikikai vedou více jak 10x ročně po celé republice Regionální stáže ČAA (RS ČAA).