O čaa

Česká asociace aikidó

Česká asociace aikidó – ČAA (Aikikai of the Czech Republic) je sdružením občanů ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Byla založena 11. 12. 1993 a registrována MV ČR. Sídlo organizace je v Praze a působnost po celé České republice.

ČAA je nepolitickou kulturní organizací, která sdružuje zájemce o cvičení aikidó. Jejím členem se může každý občan České republiky, který není členem jiné organizace aikidó v ČR. Členové ČAA se za účelem praktikování aikidó sdružují v klubech ČAA. V současnosti, t.j. v průběhu roku 2024, členská základna ČAA čítá kolem 500 členů sdružených v 25 klubech. ČAA je oficiálním členem Mezinárodní federace aikidó (IAF) a Evropské federace aikidó (EAF).

Nejvyšším orgánem ve struktuře ČAA je Valné shromáždění (VS) vedoucích klubů ČAA, které se schází se jednou ročně. V mezidobí mezi VS je nejvyšším orgánem Rada ČAA, která aktuálně pracuje ve složení:

 • prezident – Pavel Skalický,
 • viceprezident – Jakub Kureš,
 • pokladník – Marta Junková,
 • sekretář – Pavel Rochla.

Nejvyšším orgánem v technické oblasti aikidó je Technická komise ČAA (TK ČAA), která je v rámci ČAA odpovědná za organizaci Národních stáží, didaktický a zkouškový systém, rozvoj Šidóšakai s kompetencí učitelů a zkušebních komisařů aj.

Od založení TK ČAA do konce roku 2002 stál v jejím čele japonský šihan Masatomi Ikeda (7. dan Aikikai) usídlený ve Švýcarsku. Ve spolupráci s Aikikai Foundation – Aikido World Headquarters – Hombu Dojo  (Tokyo, Japan) byl ustanoven jako Technický ředitel ČAA (TŘ ČAA) pověřený odpovědností za všechny technické aspekty aikidó.  V jeho výhradní kompetenci bylo i skládání mezinárodně platných zkoušek na stupně dan Aikikai v rámci v té době platných Stanov Aikikai.  Nečekaně, a k lítosti všech studentů i organizací, se kterými spolupracoval, byl ze zdravotních důvodů nucen přerušit svou činnost a k 1. lednu 2003 rezignovat ze svých funkcí. Veškeré pravomoci TŘ ČAA převzala Technická komise ČAA.

Technická komise ČAA pracovala od 1. ledna 2003 jako tříčlenná. Poté byla rozšiřována až do aktuálního stavu:

 • člen TK ČAA – Tomáš Šalamoun (5. dan Aikikai),
 • člen TK ČAA – Aleš Hruška (5. dan Aikikai),
 • členka TK ČAA – Eliška Svobodová roz. Schilková (5. dan Aikikai),
 • poradce TK ČAA – Marek Kowalski (4. dan Aikikai),
 • poradce TK ČAA – Jaroslav Lubas (3. dan Aikikai),
 • poradce TK ČAA – šihan Daniel Vetter (7. dan Aikikai).

V rámci ČAA působí nositelé mezinárodně respektovaných stupňů dan Aikikai : 1x 6. dan, 8x 5. dan, 9x 4. dan, 18x 3. dan a 23x 2. dan, kteří tvoří Šidóšakai ČAA, tj. skupinu českých učitelů, a jsou nositeli titulů Fukušidóin ČAA (2. a 3. dan) a Šidóin ČAA (4. a vyšší dan). Všichni nositelé stupňů dan Aikikai tvoří skupinu Júdanša ČAA, která v současnosti čítá přes 70 osob. Podle pravidel mezinárodního systému Aikikai se v ČAA nosí hakama, na rozdíl od dalších organizací aikidó v ČR, až od stupně dan. ČAA neuznává systém tzv. ”národních stupňů” a zkoušky na stupně dan Aikikai, které mají mezinárodní platnost, se do roku 2001 skládaly výhradně u Technického ředitele ČAA. Po odstoupení šihana Masatomi Ikedy se od roku 2002 skládají se souhlasem Hombu Dojo a podle nově platných Stanov Aikikai Foundation před Zkušební komisí ČAA (ZK ČAA). V kompetenci zkušebních komisařů – členů Šidóšakai ČAA jsou zkoušky na stupně kyu.

Zkušební komise ČAA (ZK ČAA) zkouší na stupně dan Aikikai ve složení:

 • vedoucí – šihan Daniel Vetter (7. dan Aikikai),
 • asistent  & „person in charge“ – šihan Miroslav Kodym (6. dan Aikikai),

přičemž od roku 2022 zkouší kandidáty na 1. dan Aikikai také členové Technické komise ČAA.

ČAA organizovala každoročně v letech 1995 – 2001 celkem sedm Letních škol aikidó (LŠ ČAA) v Českých Budějovicích a Zimní školy (ZŠ ČAA) v Praze pod vedením šihana Masatomi Ikedy. Od roku 2002 převzal jejich vedení sensei Daniel Vetter, dlouholetý šihanův žák a asistent.  Dříve s ním na ZŠ ČAA spolupracoval další šihanův asistent sensei Michele Quaranta (7. dan Aikikai). Na LŠ ČAA s ním spolupracoval Miroslav Kodym (6. dan Aikikai), který od roku 2023 převzal vedení Zimní školy ČAA.

ČAA dále organizuje pod vedením senseie Daniela Vettera několikrát ročně víkendové Národní stáže (NS ČAA) po celé republice a jednou za dva roky stáž Šidóšakai & Júdanša ČAA určenou pro skupinu učitelů ČAA a nositele stupňů dan Aikikai. Pod vedením dalších zahraničních učitelů, nositelů stupně 7. dan Aikikai ze švýcarské organizace ACSA organizuje ČAA několikrát do roka víkendové Stáže zahraničních učitelů (SZU ČAA) v Praze a jednou ročně víkendovou stáž japonského šihana Katsuaki Asaie (8. dan Aikikai, Německo, od roku 2007), kterého v roce 2019 vystřídal šihan Hiroshi Fujimaki (7. dan Aikikai, Hombu dojo). Čeští učitelé ČAA od stupně 4. – 6. dan Aikikai vedou více jak 10x ročně po celé republice Národní stáže ČAA.