Informace o zpracování osobních údajů

 

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení“) udělujete souhlas České asociaci aikidó a Aikido Ikigai Dojo Brno, z.s. se zpracováním Vašich osobních údajů ve spojitosti s organizováním seminářů, workshopů, intenzivních kurzů a jiných sportovních akcí (dále jen „akce“) Akido.

 

Správce osobních údajů

Správci osobních údajů, tedy těmi, kdo určují účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídají za něj, jsou společně:

Aikido Ikigai Dojo Brno, z.s., Bosonožské náměstí 13/38, Bosonohy 642 00  Brno,

IČO: 066 24 227, a

 

Česká asociace aikidó, Na Balkáně 812/21, Vysočany 130 00  Praha 3,

IČO: 496 28 976

 

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

     Identifikační údaje (jméno, příjmení, afiliace)

     Kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo)

     Fotografické a audiovizuální záznamy

     Informace o stupni technické vyspělosti

     Údaje organizačního charakterů (účast na zkouškách, ubytování)

 

Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje, získané v rámci procesu registrace účastníků, jsou zpracovávány v souladu s cílem zajištění adekvátní organizace a plynulého průběhu akce. Tato zpracování umožňují nezbytnou efektivní komunikaci s účastníky ohledně všech relevantních aspektů semináře a umožňují rovněž adekvátní přizpůsobení obsahu akce specifickým potřebám a očekáváním registrovaných osob. Integrace těchto osobních údajů do procesů plánování a administrativy je nezbytná pro řešení logistických požadavků, zejména  zajištění vhodných cvičebních prostor, ubytování, stravování a efektivního rozdělení účastníků do skupin dle jejich dovedností, což garantuje maximalizaci přínosu a spokojenosti všech zúčastněných stran. Fotografické a audiovizuální materiály získané v průběhu akce mohou být použity na oficiálních webových stránkách či sociálních sítích organizátora za účelem propagace a informování o konaných či budoucích akcích, přičemž organizátor dbá na maximální ohleduplnost vůči právům a legitimním zájmům zachycovaných osob.

 

Zabezpečení osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány s maximální pečlivostí a v plném souladu s požadavky obecného nařízení.

 

Právní důvody pro zpracování osobních údajů

 

Právním titulem zpracování osobních údajů subjektů údajů je souhlas ve smyslu ustanovení článku článku 6 odst. 1) písm. a) obecného nařízení. Účastník si je plně vědom, že tento souhlas uděluje dobrovolně, jednoznačně a informovaně s plným porozuměním účelu zpracování, rozsahu shromažďovaných údajů, způsobu jejich uchovávání a zabezpečení, jakož i Vašich práv souvisejících s ochranou osobních údajů, včetně práva na přístup, opravu, vymazání údajů či omezení jejich zpracování.

 

Předávání osobních údajů

Správci nepředávají zpracovávané osobní údaje třetím osobám, do zahraničí, ani mezinárodním organizacím.

 

Doba uchování osobních údajů

 

Osobní údaje jsou zpracování výlučně po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelů, k nimž byly získána nebo do doby určené relevantními legislativními požadavky. Po uplynutí této doby, budou osobní údaje trvale smazány nebo anonymizovány, ledaže by legislativa vyžadovala jejich další uchovávání nebo pokud by existovaly legitimní a oprávněné důvody pro jejich uchování nad rámec výše uvedeného účelu. Přístup k osobním údajům bude po celou dobu zpracování a uchování omezen výhradně na autorizované osoby, které jsou vázány povinností mlčenlivosti.

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů, má podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů právo

        udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, aniž by za to hrozila jakékoliv sankce či znevýhodnění, a to zprávou na e-mailovou adresu: ikigaibrno@gmail.com  přičemž zákonnost zpracování údajů před odvoláním souhlasu není dotčena,

        požadovat přístup k osobním údajům týkajícím se jeho osoby, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování,

        vznést námitku proti zpracování osobních údajů týkajících se jeho osoby.

 

 

Uplatnění práv subjektu údajů

Subjekt údajů je oprávněn uplatnit svá práva vyplývající z obecného nařízení o ochraně osobních údajů vůči správci, a to buď

        písemnou žádostí s úředně ověřeným podpisem nebo na základě úředně ověřené plné moci, zaslanou na adresu: Aikido Ikigai Dojo Brno, z.s., Bosonožské náměstí 13/38, Bosonohy 642 00  Brno,, nebo

        zasláním žádosti do datové schránky Aikido Ikigai Dojo Brno, z.s.,: 2vnxgpk, nebo

        zasláním žádosti formou e-mailové zprávy opatřené alespoň uznávaným elektronickým podpisem na adresu: ikigaibrno@gmail.com

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Subjekt údajů má právo podat žádost, stížnost či podnět ke zpracování osobních údajů dozorovému úřadu, kterým je

Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,

ID datové schránky: qkbaa2n,

telefonní číslo +420 234 665 111, webové stránky www.uoou.cz, elektronická adresa posta@uoou.cz.

 

Brno 27.2.2024